Uwaga – Zebrania 15.09.2021r.

Zapraszamy Rodziców na zebrania informacyjne, które odbędą się 15 września 2021r. z wychowawcą w klasach.

Klasy I – III i klasa V – godzina 16.30

klasa 1A – sala nr 4 – wych. Karolina Owca

klasa 1B – sala nr 16 – wych. Katarzyna Nawrocka

klasa 2A – sala nr 5 – wych. Agnieszka Surga

klasa 2B – sala nr 7 – wych. Angelika Marcinek

klasa 3A – sala nr 6 – wych. Joanna Nowak-Gołąb

klasa 3B – sala nr 17 – wych. Regina Gredys

klasa 5A – sala nr 29 – wych. Iwona Gąsior

Klasy IV – VIII – godzina 17.00

klasa IVA – sala nr 23 – wych. Agata Duda

klasa VIA – sala nr 25 – wych. Beata Sutkowska

klasa VIIA- sala nr 18 – wych. Agnieszka Gut

klasa VIIB – sala nr 26 – wych. Anna Lis

klasa VIIIB – sala nr 30 – wych. Iwona Latocha – godzina 16.15

 

Opłaty :

40 zł – ubezpieczenie (nieobowiązkowe)

20 zł – eksploatacja ksera (10zł semestr)

30zł / 25zł / 20 zł – rada rodziców

Przewodnik dla uczniów i rodziców dotyczący logowania do nowego e-dziennika na Vulcanie

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem szkolnym wielu nowych rodziców i uczniów będzie chciało po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego. Aby pomóc im w tym zadaniu, wystarczy z systemu UONET+ wysłać wiadomość powitalną.
Taka wiadomość czeka już gotowa w module Wiadomości. Zawiera ona informacje dotyczące adresu strony Państwa e-dziennika oraz porady informujące o tym, jak uzyskać lub zmienić hasło użytkownika. Treść wiadomości mogą Państwo edytować, dodając tam inne, ważne Państwa zdaniem informacje. Zachęcamy też do dołączenia do wiadomości linku do strony internetowej VULCANA, na której zamieszczamy ważne informacje dotyczące logowania do e-dziennika oraz instalacji aplikacji mobilnej Dzienniczek VULCAN. Adres strony to: https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631
Każdy wychowawca może wysłać taką wiadomość do rodziców i uczniów swojej klasy. Żeby to zrobić, wystarczy wybrać opcję „Wiadomość powitalna”, wskazać adresatów i wysłać wiadomość. Dzięki temu szczegółowe instrukcje pomagające zalogować się do e-dziennika trafią wprost do skrzynek mailowych rodziców i uczniów.

Pozdrawiamy
Zespół VULCAN

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

godz. 7.30 msza święta w kościele Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich

godz. 9.00 msza święta w kościele Świętej Rodziny w Tarnowie

godz. 10.00 rozpoczęcie roku w szkole dla całości na zewnątrz, a w przypadku niepogody odbędzie się spotkanie z wychowawcą w klasach.

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego dla klas ósmych

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022

Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.74MB