Terminy postepowania rekrutacyjnego dla klas ósmych

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022

Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.74MB

Nauka hybrydowa w klasach IV-VIII od 17 do 28 maja

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczam harmonogram klas, które w danym dniu będą się uczyć stacjonarnie w szkole.
W pozostałe dni uczniowie uczą się online lub zdalnie. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły od strony szatni. Przypominam o dezynfekcji dłoni i zasłonięciu ust i nosa maseczką.

17.05.2021r. Poniedziałek
Klasa 8 B – sala 24
klasa 4 A – sala 29
klasa 6 A – sala 18

18.05.2021r. Wtorek
klasa 8 A – sala 23
klasa 5 A – sala 25
Klasa 6 B – sala 17

19.05.2021r. Środa
Klasa 6 A – sala 29
klasa 6 B – sala 23
Klasa 5 A – sala 25

20.05.2021r. Czwartek
Klasa 8 A – sala 23
Klasa 8 B – sala 24
Klasa 7 B – sala 30

21.05.2021r. Piątek
Klasa 8 A – sala 23
Klasa 8 B – sala 24
klasa 4 A – sala 29

24.05.2021r. Poniedziałek
klasa 5 A – sala 25
Klasa 6 B – sala 17
Klasa 7 B – sala 30

25-26-27.05.2021r. wtorek – środa – czwartek
Egzaminy ósmoklasisty – wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.05.2021r. Piątek
Klasa 4 A – sala 29
Klasa 7 B – sala 30
Klasa 6 A – sala 18

31.05.2021r. wszyscy uczniowie z klas IV-VIII wracają do nauki stacjonarnej.

Pozdrawiam Iwona Latocha

Filmik o rekrutacji dla klas ósmych

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.
Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.
Prosimy Państwa o rozpowszechnienie zaproszenia na wydarzenie do możliwie szerokiej grupy odbiorców np. poprzez umieszczenie zaproszenia na szkolnych witrynach internetowych lub poprzez wiadomość rozesłaną do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Adres strony rozprowadzającej:
https://liblink.pl/BOeKbiuz3Y

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
 • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
 • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nauka hybrydowa w klasach I-III od 26 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo od poniedziałku 26 kwietnia do 30 kwietnia decyzją Ministra rozpoczyna się nauka hybrydowa w klasach I-III. Poniższy plan jest podany na ten czas, gdyż kolejna konferencja Ministra zaplanowana jest na 28 kwietnia.
Od poniedziałku zapraszam do szkoły uczniów z klasy 1 A, 1 B, 2 A i 2 B. Klasa 3 A pozostaje na nauce zdalnej
W tych dniach czyli od 26.04 do 30.04 nie działa świetlica w celu uniknięcia kumulacji dzieci.
Obiady zapisanych dzieci będą wydawane od godz. 11.00 do 12.30
Zwracam się do Państwa z prośbą o przyprowadzanie uczniów do szkoły wg poniższego harmonogramu i odbieranie zaraz po zakończonych lekcjach.
Dzień tygodnia Klasa wejście Przyjście do szkoły Odbiór ze szkoły
Poniedziałek 1 A główne 7.45 – 8.00 12.05 – 12.15
1 B główne 7.30 – 7.45 13.15 – 13.25
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00 12.15 – 12.25
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45 12.20 – 12.30
Wtorek 1 A główne 8.40 – 8.50
13.20 – 13.30
14.05 – 14.10
1 B główne 8.25 – 8.50 12.05 – 12.15
2 A przez szatnię 8.40 – 8.50 14.10 – 14.20
2 B przez szatnię 7.45 – 8.00 13.15 – 13.25
Środa 1 A główne 7.45 – 8.00 13.10 – 13.20
1 B główne 7.30 – 7.45 13.20 – 13.30
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00 11.25 – 11.35
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45
12.15 – 12.25
13.15 – 13.20
Czwartek 1 A główne 7.45 – 8.00 13.10 – 13.20
1 B główne 7.30 – 7.45 12.15 – 12.25
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00
13.20 – 13.30
14.05 – 14.10
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45 13.15 – 13.25
Piątek 1 A główne 7.45 – 8.00 11.25 – 11.35
1 B główne 7.30 – 7.45 11.20 – 11.30
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00 11.15 – 11.25
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45 10.25 – 10.35
Ze względu iż nauczyciele uczący w klasach I-III uczą również w klasach IV-VIII proszę o punktualne odbieranie dziecka, ze względu na wyłączenie świetlicy.
Uczniowie będą uczyć się w następujących klasach:
klasa 1 A – sala nr 5 – parter
klasa 1 B – sala nr 20 – I piętro
klasa 2 A -sala nr 25 – II piętro (1/2 korytarza)
klasa 2 B – sala nr 29 – II piętro (1/2 korytarza)
Proszę, aby każdy uczeń miał swoje przybory do pisania, rysowania oraz maseczkę, którą prosimy o zakładanie na częściach wspólnych. (korytarz i szatnia)
Pozdrawiam Iwona Latocha

Częściowy powrót uczniów do szkoły

W 11 województwach uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej będą uczyć się w trybie hybrydowym od 26 kwietnia br.
W 5 województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim będą obowiązywać dotychczasowe regulacje .
Źródło:

 • Konferencja prasowa Ministra Zdrowia z dn. 21.04.2021 r.