Ważny komunikat

Zarządzenie Nr 9/2021/2022
Wicedyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie
z dnia 17 lutego 2022r.

w sprawie skrócenia nauki zdalnej w Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:

§1

Powrót do nauczania stacjonarnego od dnia 21 lutego 2022r.

§2

W dniu 21 lutego 2022r. traci moc zarządzenie nr 7/2021/2022 wicedyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2022r.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022r.

Wicedyrektor ZSN w Tarnowie

Marta Dychtoń